Финландски език

Финландски език Суоми се смята за сложен език, но нека това не плаши тези, които са решили да започнат да го учат. След като сте разбрали логиката, схванали връзките и наизустили необходимата информация, може доста бързо да започнете да възприемате финландската разговорна реч и даже да гледате филми.

Суоми е част от уралското езиково семейство, а именно прибалтийско-финландската група. Днес суоми е едни от официалните езици на Евросъюза.

Освен териториалните диалекти, езикът на финландците е представен от:

1. Разговорен вариант (използва се в бита, в радиото и телевизията, на работа като устно средство за общуване).

2. Литературен (използва се от политиците, официалните медии, в образователната и делова сфери).

Вижте също:
Глаголите в суоми.

Суоми е един от най-древните езици. Племената, дошли на територията на държавата, изначално използвали финско-саамска реч, а самият суоми се образувал малко по-късно, на което повлияли племената, живеещи по бреговете на Балтийского море . За времето на съществуване е натрупал заемки от руския, английския, шведския и немския: appelsiini, presidentti, banaani. И днес, при изучаване на езика, допълнително може да се проследи цялата история на Финландия.

Отличителни черти на суоми

Съгласно базовия ред думи, в изречението първо е подлогът, а след него допълнението и сказуемото. Пред определяемото винаги се разполагат определенията в именните части на речта, родителен падеж. Отличителна черта на суоми, както и другите наречия на езиковото семейство, лингвистите наричат номинативен строй.

В суоми се срещат голямо количество падежни форми. Съществителните и прилагателните имена имат падежни окончания, а глаголите- временни и лични форми. Количеството предлози са по-малко от индоевропейските езици, но, има следлози, изразяващи синтаксични отношения между думите (aikaan – кога, alapuolella – къде, edustalta – откъде).

Тук няма граматични категории на рода, като в другите езикови групи. Числото се изразява посредством бинарна опозиция на множественото с единственото.

Правейки сравнение между езиковите групи, е сложно да не забележите архаичността на суоми. Само в него може да се изрази значението на обладаване с помощта на лично-притежателни афикси. Сродни на карелския, в суоми в синтетичните форми се използва превъзходната степен на сравнение на прилагателните и наречията.

Като в повечето уралски езици, в суоми не съществуват граматичните категории залог и вид. Глаголите се различават по число, наклонение, време и лице. Специални форми за изразяване на бъдеще време няма, за това се използва съвкупност от презенс и граматични и лексикални средства. Традиционно в него присъстват четири инфинитивни форми. В някои моменти те са функционално близки с отглаголните имена и деепричастия. Формите на инфинитива подлежат на изменение според падежа, но, пълна парадигма на склонения няма. За изразяване на отрицание, се използва отрицателен глагол и афикс. В суоми не съществува думата «притежавам», като практически в цялото уралско семейство. За да се изрази значението на обладаване, в общуването се използва конструкция с глагола «да бъда».

Особености на азбуката на суоми

XVI век се смята за година на появата на литературния език на финландците. В същия период се появила и азбуката, и, бил преведен текстът на Евангелието. Основна писменост станала латиницата.

Фонетичният език се състои от 13 съгласни и 8 гласни. Съгласните b, c, f, g, w, å, z, а понякога също š и ž, може да срещнете само в собствени имена и чуждици. По произношение съгласните звуци са близки с руските.

Фонологичната система на суоми се характеризира с наличие на кратки и дълги гласни, а също и отделни съгласни фонеми, присъствие на дифтонги. В него няма твърди и меки, звучни и беззвучни съгласни, с изключение на t и d. Също така в него се наблюдава система от хармония на гласните, които се делят на три типа:

 • преден ред: ä, ö, y;
 • заден ред: a, o, u;
 • неутрални: e, i.

В една и съща дума не може да се съвместяват гласните от първите два реда. Неутралните се съчетават с всеки указан тип.

Произношението в суоми

При произношение на думите ударението винаги пада на първата сричка: bánaani, súomalainen. Лекотата при обучението представлява фактът, че всичко се чете точно както се пише. Тоест един звук означава една буква. Сложност могат да представляват само непривичните за нас гласни звуци от задния ред, които звучат като нещо средно между:

 • ä – а и я;
 • ö – о и ё;
 • y – у и ю.

За тренировка на правилното им произношения може да се повтарят сричките от руския език бя, бьо, бю. При това не е нужно чрезмерно напрежение на устните.

Нужни са обяснения и на следващите звуци:

 • е – схож с руския [е];
 • j – чете се като руското [й];
 • s – прилича на [с] и [щ] (неговото произношение сякаш се съпровожда с леко съскане със свирене);
 • h – звучи практически като украинското [г], но, малко по-нежно. Преимуществено се произнася като [х].

В една сричка могат да се включват два различни гласни звука, образуващи дифтонги: ai, äi, oi, öi, ui, yi, ei, au, ou, eu, iu, äy, öy, ie, uo, yö. От тях 3 възходящи и 15 низходящи. Най-рядко се срещат дифтонгите ey и iy.

Съгласните звуци по тип на произношение биват:

 • носови: m, n, ŋ (nk и ng);
 • сонорни: l, r;
 • полугласни: j, v;
 • взривни: k, d, р, t;
 • фриктивни: h, s.

Нито един съгласен звук в суоми не се произнася меко. Дългите звуци се произнасят почти два пъти по-дълго от кратките, и това влияе на значението на думите: mato (червей) и matto (килим). Ако се произнася разказвателно изречение, се използва леко нисходяща равна интонация. При повелителни и въпросителни изречения тя се явява значително низходяща.

Как самостоятелно да се научи суоми

Като всеки език, суоми може да се научи с помощта на преподаватели или самостоятелно. При това се използват с учебници и онлайн уроци, позволяващи не само да се разшири словното богатство, но и да се развият разговорните навици. Сред останалите ресурси на упростения език, които трябва да се използват даже от начинаещите, са новините, кратките соъбщения независимо от темата. Ако вече имате базови знания, може да се препоръча да четете блогове, да превеждате кратки постове, от които да се изписват и научават думи, за да може в последствие да се използват в общуването. Може даже да се пробва да се добавят постове в социалните мрежи.

Отделни моменти при изучаването на суоми за българите могат изначално да изглеждат сложни. Например, присъствието на двойни съгласни и гласни или пък замяна на привичните предлози с окончания. С това просто трябва да се свикне и от самото начало да се научи всичко правилно. При самостоятелната подготовка може още на начален етап да се рисуват схеми, постоянно да се преглеждат разпечатки, да се изграждат логически вериги, а също така и да се правят асоциации.

Като във всеки един език, в суоми присъстват елементи, които е необходимо просто да се наизустят. Това са типовете имена, глаголи, образуването на основата на думите, окончанията на падежите. Езикът е логичен и в него се наблюдава преплитане на правила в различни теми. Така, буквата «i» показва множественно число на имената и минало просто време на глаголите.

Следва да се обърне внимание и на момента, че разговорната реч значително се отличава от литературната. В нея присъстват съкращения, едни букви заменят други и даже се заместват цели думи. Така, местоимението аз (minä) може да се произнася като mä, ти (sinä) – като sä, а глаголът знам (minä tiedän) – като mä tien. Поради това, при необходимата база знания, следва да се учи разговорния език, който се използва в ежедневието. Без да го знаете, може успешно да четете и разбирате литературата, но, не и да общувате с хората.

Освен прослушване на аудио уроци, е идеален вариант, когато имате възможност да общувате с носители на езика.Това позволява да се свикне с речта, граматическите конструкции и интонационните ударения.

Ако решите да учите суоми, следва да помните, че за постигане на резултат са необходими постоянство и търпение, постоянна работа над себе си и безупречна вяра в това, че ще се справите с поставената задача.