Солресол

Солресол е международен изкуствен език, изграден въз основа на имената на седемте ноти на диатоничната гама. Измислен е от французина Жан Франсуа Сюдр през 1817 година. Значителен принос за развитието му е имал Венсан Гаевски и синът му Сизал Болеслас Гаевски.

Пръв се е опитал да реализирал идеята за международен език, ако говорим за известни на съвременната история случаи, древноримският медик Гален още през втори век от нашата ера. Подобни опити правили също Хилдегард и Исаак Нютон.

Най-«плодовит» в това отношение бил 19 век. По това време се появили волапюк и есперанто. Ако съберем всички изкуствени езици, които са се опитвали да развиват, то общото им количество ще е доста внушително. Един от тези езици е и солресол.

Солресол

За да се научите да говорите на солресол съвсем не е задължително да имате музикален слух и съответното образование. Например, усвояване на орфографията на езика ще отнеме не повече от няколко минути.

Парижката академия на науките изрази безусловното си одобрение на проекта на Сюдра. Освен това, тази идея спечели много победи и награди на световни изложения. Известни учени, като Виктор Юго и Александър Хумболт се възхищавали на толкова полезен проект.

Азбуката на солресол

Азбуката на солресол е необичайно проста –състои се от седем ноти (do, re, mi, fa, so, la, si). Сюдр създаде думи, комбинирайки седемте музикални ноти: двусрични (49), трисрични (336), четирисрични (2268) и петсрични (9072).

Не е задължително да се използват целите ноти. Вместо do може просто да се вземе d, вместо mi – m и т. н. Една дума ще съответства на всички думи на естествените езици със същото значение. Антонимите в солресол се създават посредством четене на думите от зад на пред. Например misol – добро, а solmi – зло.

Единични ноти

Едно-, две- и трисрични думи са основно съюзи, местоимения и най-често използвани лексикални единици. Например, drm – ден.

Четирисричните думи са разделени на класи, в зависимост от началото им.

Клас DO означава човека, възможностите и способностите му: dmfd – човек.

Клас RE означава дом, домакинство, дрехи и обувки: rdfs – облекло.

Клас MI се използва за означаване на човешки действия и постъпки (най-вече негативни): mdfl – да хвърлиш.

Клас FA се отнася към земята, войната и пътешествието: fdrm – село.

Клас SOL означава всичко, свързано с науката и културата: sodrm – театър.

Клас LA се използва за думи, свързани с търговията и промишлеността: ldrd – промишленост.

Клас SI означава всичко в сферата на полицията, политиката, града и управлението: srdr – правителство.

Повтарящи се ноти

Особеност на солресол е и фактът, че съдържа думи с еднакви ноти, стоящи една до друга. Всичките се класифицират по определен начин.

Трисричните думи основном се употребяват за определяне на частите на деня, месеците, дните на седмицата и времето. Например, Drr – януари.

Четирисричните думи на DO се свързани с религията и духовния живот: Dffd – Великден.

Думите с RE се използват за именуване на занаяти и съоръжения: rrdr – съоръжение.

Думите с MI – това са основно предлози и някои наречия: mrrso – постепенно.

FA и SOL се използват за думи с медицинско значение: ffdm – консултация.

Думи с LA се използват в търговията и промишлената дейност: lsodd – бакалия.

Думи, започващи със SI се използват в лексиката, свързана със закона и съда: ssdso – световни съдии.

Род

Както и в нашия език, в солресол има три рода: женски, мъжки и среден. В различаването им няма нищо сложно, всеки съответства на пола на предмета или личността. Неживите обекти са в среден род.

Родът по никакъв начин не влияе на изменението на думите, образуването на окончанията. Изключение прави само женския род. При произношение на последния съгласната е малко по-дълга, а при писане в края се поставя чертичка: msf¯ — жена.

Части на речта

Интересно е, че в този изкуствен език една и съща дума може да служи като различни части на речта. Те трябва да се различават по отделянето:

 1. Глагол – няма отделяне (mdf – предпочитам).
 2. Наречие – последна сричка (mdf¯ — за предпочитане).
 3. Съществително име – първа сричка (m¯ df – предпочитание).
 4. Прилагателно – предпоследна сричка (md¯ f – предпочитан).

Съответната сричка трябва да се произнася по-дълго или с ударение.

Произношение

Солресол е достатъчно многофункционален език. Произношението му има различни форми:

 • ноти;
 • жестове;
 • дискретни сигнали;
 • мелодия, пеене;
 • сигнални знаменца;
 • цветова гама.

За да ви разбират правилно, трябва да правите паузи между думите, ако използвате произношение с ноти.

Също така съществуват много различни начини на използване на писмения солресол:

 • музикална нотация;
 • арабски цифри;
 • латинска азбука;
 • стенографски знаци;
 • цветова гама.

Ако желаете да зададете въпрос, трябва след глагола да стои лично местоимение. Например, Frm-dr? – Аз ли?

За изграждане на отрицание се използва негативното d, стоящо след личното местоимение: Dr d mls – Не обичам.

За да разбирате по-лесно солресол, изреченията може да се съкращават. По такъв начин те стават по-логични и ясни:

1. Фразеологизмите понякога са сложни за разбиране даже на обикновен език. При превода им на солресол е прието да се изобразява основно, ясно, логическо значение. Вместо улавям смисъла кажете разбирам – flf.

2. Прилагателните винаги стоят след съществителното: детето е радостно – dmfso sosr.

Тайно общуване на солресол

Този световен език позволява да се шифроват думи, да се засекрети общуването с някого. За това има няколко начина:

 • Може да се натискат пръстите на събеседника съгласно правилата на общуване на езика на глухите.
 • Ако един от събеседниците владее музикален инструмент, то може просто да изсвири съобщението си с ноти.
 • Намирайки се един срещу друг, можете да передавате съобщения с условни знаци.

Може да измислите още много различни начини за тайно общуване на солресол в зависимост от ситуацията. Това е доста интересно прекарване на времето.

Как да научим солресол

На практика да се научи солресол е по-лесно от който и да е чужд език. Съществува «Граматика на солресол» (можете да я свалите на нашия сайт), която обяснява всичко в детайли. В интернет може да намерите много книги, статии и видеа на тази тема. Можете да си направите речник, в който ще записвате новата и широко употребявана лексика.

Помнете, че за това не ви е нужно музикално образование или музикален слух. Достатъчно е търпение и желание да усвоите нещо ново.