Древногръцки език

В продължение на векове гръцката култура се развивала, оказвайки влияние на целия античен свят. Определящо значение изиграл древногръцкият език, притежаващ необикновена и узнаваема азбука, която ползвали най-известните философи, историци и драматурзи на новата ера.

Речта за елините била границата, отделящата културните хора от варварите. А «класическия» му период станал част от византийската история и епоха на Възраждането. На гръцки са проповядвали християнството, бил написан Новият Завет, създадени произведения на отците на църквата.

Възникване на древногръцкия език

Древногръцкият език е гръцката част на индоевропейската езикова група, използвана от 9 век пр н. е. до 6 век от н. е. и в елинския период, известен като «Койне».

Историята на древногръцкия език се дели на шест периода:

 1. Протогръцки;
 2. Микенски;
 3. Постмикенски;
 4. Архаичен;
 5. Класически;
 6. Елинистичен.

Протогръцки етап – това е зараждане на речта от 25-17 в. до н. е. Според една от версиите, се е появил в периода на миграцията на чужденците на територията на Гърция. Според друга, в страната нахлули племена от праиндоевропейската група, създавайки ново наречие.

Микенският период се развивал от 16 до 11 в. до н. е. и оставил след себе си много писмени паметници. Болшинството от тях са се съхранили във вид на глинени плочки на о. Крит. За пръв път са успели да ги разшифроват през 1950-те години.

Постмикенският период станал преходен етап 11-9 в. до н. е. към зараждането на архаичната епоха и е положил началото на някои фонетични изменения в структурата на езика.

Архаичният период представлява разцвет на елинската писменост. От 9-6 в. до н. е. поезията била преобладаваща форма на литературата, наред с жанровете на лириката и трагедията. По това време са създадени великите произведения на Омир. Също така писмената се появявали във вид на украшения на керамиката, съставени закони, списъци на длъжностни лица, публични обяви.

Класическият период е основа за наречия, принадлежащи на гръцки племена: еолийското, йонийското и дорийското. Езикът на елините от 5 до 4 в. до н. е. се отразява в творбите на Платон и Ксенофонт, в съчиненията на Софокъл и се разглежда от учените на древна Александрия, като каноничен.

Елинистичния период от 3 в. до н. е. до 6 в. н. е. е дал началото на отделянето на разговорната и писмената реч, намалявайки ареалите на използване на диалектите. В това време били създадени православните писания, променили се фонетиката, морфологията, настъпил пробив в изкуството. Този период положил началото на днешния гръцки език, неговата форма сега се използва в много научни източници.

Разновидности на древногръцкия език

Древногръцкият език включва множество групи. Освен основните племенни видове, съществувал също планински и кипърски диалект, немного сведения за които са се съхранили.

Историците отделят стандартна класификация на диалектите по място на разпространение:

 • Западни (Северо-западен и Дорийски);
 • Йонийски (диалектът на Йония, диалектът на Евбея, диалектът на Цикладите, Атически);
 • Еолийски (Егейски, Тесалийски, Беотийски);
 • Аркадо-кипърски (Аркадски, Кипърски);
 • Памфилийски.

Освен това, в елинския съществува особена литературна форма – омирово наречие, използвано в епосите и произведенията «Одисея» и «Илиада». Особеността на даденото наречие се състои в произношението и граматиката.

За ваше сведение македонският език бил свързан с древногръцкия и, възможно, представлявал един от диалектите му. Така, плочката с проклятието от Пела е свидетелство на тази връзка и принадлежност на македонския към Дориийската гръцка група.

Писмеността на древногръцкия език

Азбуката на гърците се формирала към края на пети век до н. е. и се състояла от 24 символа. През елинистическия период използвали знаци над изреченията за обозначаване на предихания и ударения. Също така се появили разстоянията между думите и пунктуацията.

Интересен е фактът, че записките се водели и чели хаотично – от дясно на ляво и обратно. Този начин се нарича «бустрофедон». Изписването се редувало от ред към ред, но по-късно се наложил класическият стил от ляво на дясно, който бил заимстван в други области на Европа.

Развитие на езика в наши дни

Днес изучаването на древногръцки наред с латинския са част от учебните програми на хуманитарните институти и явление на актуалната литература: стиховете на Яна Кршесадло, превода на сагата за Хари Потър, книгата за Астерикс, рутинните списания с кръстословици.

Езикът се използва в гръцките компании, желаещи да подчертаят своето уважение към историята на страната. На него говорят в затворено общество в Турция – най- автентичния от всички останали диалекти.

Той също участва в словообразуването на много термини в европейските и даже старославянските езици. Съвест, насекомо, съгласие са думи, възникнали на базата на древногръцкия език.

Ролята на елинското наречие в световната история е огромна. Оставяйки отпечатък върху всички сфери на живота, древногръцкия език е допринесъл много в литературата и изкуството. Както е казал М. Шолохов: «Най-голямото богатство на народа е неговият език».