Езикът Нави

Нави (На’ви, Naʼvi) е изкуствен език, разработен от професионалния лингвист Пол Фромер по поръчка на James Cameron’s production, подразделение Lightstorm Entertainment, за филма на Джеймс Камерън «Аватар». Смятам, че доста хора, след като гледаха филма, се заинтересуваха от този език, а някои даже започнаха да го учат. По принцип защо пък не? Той е уникален и с доста лесна структура. Ще разгледаме как е създаден На`Ви и как по-добре да се учи.

При създаването на езика Пол Фромер се сблъскал с множество проблеми. Като по-късно си призна, му е било сложно да създаде нов език. Понеже се изисквало, нави максимално да прилича на извънземен език, но в същото време да е лесен за учене. Не трябва да забравяме факта, че актьорите трябвало да учат този език в една или друга степен.

Речникът се създавал постепенно. Дори сега се допълва. Фромер смята за добра идея фактът, че неговият продукт продължава да се развива.

Езикът Нави

Ако се вземе в предвид строежът на езика, то той повече прилича на австралийски и папуаски език. Самият Фромер споменал, че повече прилича на немския.

Интересен факт: по създаването на езика се работи 4 години. Той се състои от над 1000 думи.

Както и във всеки друг език, азбуката на На`ви се състои от гласни и съгласни букви. Но включва още 4 дифтонга: aw, ew, ay, ey.

В него отсъстват звучните съгласни b, d, g, но има букви, произнасящи се гърлено. Това са буквите px, tx, kx.В азбуката има също така и срични съгласни ll, rr.

Съгласни: px [pʼ], tx [tʼ], kx [kʼ], p [p], t [t], k [k], ts [ts], f [f], v [v], s [s], h [h], m [m], n [n], ng [ŋ], w [w], r [ɾ], l [l], z [z].

Също така в езика На`ви присъстват асимилации – това е наподобяващ един звук на друг, предшестващ или следващ го. Към тези звукове се отнася ng. Ако след него следва съгласна m или n, то той се наподобява. Например, ting mikyun, който се превежда като «слушам», заради правилото на асимилация ще се произнася като tim mikyun.

В този език отсъстват родове, а разликата между мъжкия и женския пол се обяснява посредством суфикси.

Предлозите могат да се употребяват, както пред съществителните, така и след тях. Например думата «с теб» се пише в два варианта, като hu nga или, като ngahu. В двата случая ще е вярно. Много предлози могат да асимилират в този случай, ако се слагат непосредствено пред съществителните. Съществува строго правило, според което за съставяне на словосъчетания в множествено число, е необходимо да се използва префиксът ay+. И той се поставя между предлога и съществителното. Например, mì aysokx — «в телата». Освен това словосъчетанието се произнася, като maysokx. Това се случва поради факта, че ако гласната на предлога се намира пред префикса, то тя не се произнася.

Както си спомняте, при коренното население на Пандора има и своя универсална система за брой и числителни. Но понеже се отличават на външен вид от хората, те имат четири пръста на единия крайник, и вместо 10 бална система, хуманоидите използват 8 бална система за изчисление.

 • ’aw — 1;
 • Mune — 2;
 • Pxey — 3;
 • Tsìng — 4;
 • Mrr — 5;
 • Pukap — 6;
 • Kinä — 7;
 • Vol — 8.

Числата, по-големи от 8, се образувыт чрез присъединяване на приставки.

 • me+2;
 • pxe+3;
 • tsì+4;
 • mrr+5;
 • pu+6;
 • ki+7.

За определяне на количеството единици в числото, използват определени суфикси.

 • -aw – 1;
 • -mun — 2;
 • -pey — 3;
 • -sìng — 4;
 • -mrr — 5;
 • -fu — 6;
 • -kin — 7.

В английския език има три времена, обаче в нави те са пет: бъдеще, близко бъдеще, сегашно, наскоро минало и минало. Те се делят на свършено и несвършено действие. По тези два начина и времената притежават различни инфикси.

Време + вид
ВремеСвършенНесвършен
бъдещalyary
близко бъдещеìlyìry
сегашноoler
наскоро миналоìlmìrm
миналоalmarm

Афективите се прилагат, за да се покаже отношението на говорещия към действието или обекта. Те се класифицират в 4 групи: позитивна позиция — ei, негативна — äng, почтителна — uy и съмнителна — ats.

За да стане всичко на местата си, ще вземем за пример изречението «Виждам те». На На`Ви това изречение се превежда като Oel ngati kameie. Аз – oel, ngati — теб, kameie – виждам. В конкретния случай афективът ei показва позитивното отношение на събеседника към субекта.

За по-удачно запомняне на правилото, ще разгледаме още един пример. Oeri ontu teya längu — дословно се превежда «Моят нос е пълен». В това изречение става въпрос за миризма. Представеният израз teya lu, който означава «пълен» се образува по следния начин, като teya l‹äng›u за да е ясно, че говорещият изразява недоволство заради стеклите се обстоятелства.

На`ви има падежи. Болшинството падежни суфикси имат различни начини на произношение.

Окончания
ПадежVCD
Именителен (NTR)не се обозначава
ергативен (ERG)-l-ìl-ìl
Винителен (ACC)-t, -ti-it, -ti-it, -ti
Дателен (DAT)-r, -ru-ur-ru, -ur
Родителен (GEN)-yä, -ä
Тематичен (TOP)-ri-ìri-ri

Прилагателните имена могат да се използват пред или след съществителните. Те също се обозначават с частицата – а, която се пише от тази страна на прилагателното, където съществителното е по-близо. Например «Дълга река», ngim-a kilvan или се пише на оборатно kilvan a-ngim.

Прилагателните също се формират от съществителни и глаголи, използвайки le-: hrrap «опасност», lehrrap «опасен». Те на свой ред се образуват от съществителни, прибавяйки към последното si «правя, за да правя», win «бърз», win si «карам да побърза». А съществителните се образуват от прилагателни и глаголи, ако към тях се прибави tì-: rey «живея», tìrey «живот».

Лексиката на нави е тясно преплетена и образува силни връзки. Една дума, използвайки спомагателни частици, от една форма преминава в друга. С помощта на приставки думата от една част на речта плавно преминава в друга. Обикновено на читателите и феновете им остава само да се възхищават на гениалността на лингвиста Фромер, който е похабил много време и усилия за създаване на абсолютно нов и не приличащ на другите, език.