Санскрит

Санскрит е един от най-древните индоевропейски езици в света. Ако превеждаме думата “Санскрит” дословно, то тя се превежда като съвършен или обработен. Този език се отнася към едн от най-флективните световни езици, а граматиката му смятат за архаична и сложна. Изучаването на санскрит е дало възможност на лингвистите да открехнат завесата на таинството на езикознанието на древността. В хода на подробно изучаване учените откриха уникална прилика между древногръцкия, латинския и санскрита.

Най-разпространен е санскрит в Северната част на Индия, като един от езиците на наскалната епиграфика от І век пр. н.е. Говорейки за санскрит, трябва да се разглежда не под ъгъла на езика на един конкретен народ, а като език на цяла култура, разпространен само в определен тесен кръг-на социалния елит. В ранната античност санскрит се използвал като общ език на слоя на жреците, които смятали, че говорят на езика на боговете. И това не е удивително, че го сравнявали с “език на боговете”, понеже всички мантри в хиндуизма, будизма, а също и джаинизма са написани именно на санскрит. Докато жреците говорили на санскрит, управляващия елит предпочитал да говори на пракрити. В късната античност езикът окончателно става език на управляващото звено.

До ден днешен санскрит се отнася към един от около 22 официални индийски езика. Понякога го наричат индийския латински. Въпреки че не е съвсем така, понеже на санскрит говори множество хора и той все още се използва в науката и литературата. Да, езикът санскрит отнасят към мъртвите езици, понеже днес той изобщо не се развива. Обаче, много хора го смятат за роден или втори език, говорят на него, те му удължават живота. За желаещите да изучат индийската култура в детайли са необходими познанията на езика, понеже без това нещо подобно е сложна задача. Огромно количество най-древни трудове са написани именно на санскрит. Езикът се е формирал и развивал изолирано от европейските езици. Ситуацията променил Индийският поход на Александър Македонски, след което езикът значително се допълнил с думи от Европа.

Лексиката на санскрит е сложна за начинаещи, на пръв поглед, съвсем непонятна. Съществува не едно понятие за думите, например, вода, небе, любов, лотос, които се отличават по значение в зависимост от контекста, а също така могат коренно да се отличават по своето звучене. Също така в граматиката съществуват сложни думи, които могат да заменят едно цяло изречение. Достоверно известно е, че първото съставено помагало по граматика на санскрит датира от 4-м век до нашата ера, което не е учудващо, отчитайки сложността му. Санскрит наброява 48 звука, включая алофа.

Много хора се възхищават от мелодичността и напевността на санскрит. Особено приятна е мелодията му за руския човек, напомняйки неговия роден език. За нашия човек при изучаване на езика няма да предизвика сложности фонетичната система, понеже те много си приличат. Обаче, по-голяма трудност представлява наличието в санскрит на дълги и кратки гласни звукове. Още една от сложностите при изучаването на санскрит е наличието на осем падежа, три рода, три числа и двадесет и две приставки — глаголи. Също така в този език няма строга пунктуация, въпреки че препинателни знаци все пак присъстват и се делят на силни и слаби.

Азбуката на санскрит, или както още го наричат Деванагари, включва 48 знака. Между другото, той се използва още и от други индийски езици, а също и езиците в Непал. Характерна особеност на Деванагари може да се смята хоризонтална черта, на която нанизват отделните букви. Деванагари, както и самият санскрит, са построени доста ясно, отчитайки всички фонетични и граматични особености. Текстовете, написани на класически санскрит, включват дълги сложни думи, които могат да заменят цяло изречение, а понякога даже цял абзац. Поради това, преводът от санскрит напомня по нещо разгадаване на ребуси и шаради.

Към ден днешен доста често правят паралел между руския език и санскрит. Което, впрочем, не е удивително, та нали езиците са сходни по своята мелодичност, фонетичен състав. Понякога говорим на санскрит, но по-руски, например, има израз трин-трава, а от санскрит “трин” се превежда като трева. И такива примери са невероятно много. Още приликата на езиците се състои в свободния ред на думи в изречението, стила, синтаксиса, правилата на граматиката.

В Русия Корчегина В. А. е внесла фундаментален принос в изучаването на такъв език, като санскрит. Вера Александровна е автор на “Санкритско-руския” речник, а също и автор на “Учебника по санскрит”. Ако целта ви е да научите санскрит, тези две учебни издания ще станат основа за обучението. Някои лингвисти утвърждават, че из основи изучавайки санскрит, няма да ви затрудни да научите всеки друг световен език.