Метод за обучение по английски език

Методите за преподаване на чужди езици се променяли според развитието на педагогиката, лингвистиката и психологията. Някои от тях са съхранили класическата база, други се опират само на нови изследвания.

Нека погледнем, какви методи на обучение по английски език са актуални сега и какви са особеностите им.

Граматико-преводен метод

Основни принципи на граматико-преводния метод са работа с текста, анализ на граматичните конструкции, изучаване на правилата, пряк и обратен превод.

Метод за обучение по английски език

Лексиката се разглежда като спомагателен материал за изучаване на граматиката, затова новите думи се учат наизуст отделно от контекста.

Сега този метод е отстъпил място на по-прогресивните начини на обучение, обаче ред задачи и техните вариации се прилагат и до днес.

Аудиолингвистичен метод

Аудиолингвистичният метод е основан на прослушването и повторението на аудиозаписи. Постоянната практика позволява речевите реакции да се доведат до автоматизъм.

Основен минус на този метода е пределът, който рано или късно достига студентът, ако се опира само на аудиолингвистичния подход.

Не можем комфортно да възприемаме на слух целия спектър на конструкции, характерни за английския език, а без допълнителни материали няма да се получи да осмислим времевите форми и граматичните структури.

Пряк метод

В основата на прекия или естествен метода лежи отказът от използване на родния език по време на занятията и голямо количество практика. За разлика от своя предшественик, натуралния метод, той предвижда структурирано поднасяне на информация, четене, писане и изучаване на граматиката.

Струва си да отбележим, че всичките граматични правила се обясняват не в началото на темата, а въз основа на вече изучена и отработена лексика.

Проблемът, с който се сблъскват много учебни заведения, е отсъствието на квалифицирани преподаватели. За да преподава английски език по прекия метод, учителят трябва да е или носител на езика, или да притежава много високо ниво на знания.

Структурен подход

Структурният метод на обучение е основан на правилата на структурната лингвистика. Езикът се състои от граматични образци, които са разположени един зад друг, от прости към сложни, от по-малко към най-значимите.

Студентът по ред изучава тези модели, изпълнявайки различни задачи. Постепенно се формират езиковите навици, които после се укрепват с помощта на речеви упражнения.

Сугестопедия

Основна задача на сугестопедията е да отстрани два проблема, с които се сблъскват болшинството студенти. Преди всичко преподавателят работи със страх да не се обърка, който е присъщ за голямото количество хора.

В качеството си на съпровод се използват предварително подбрани музикални откъси. Това активира хипермнезията — подсъзнателната способност на човека бързо да запомня големи обеми информация.

Този метод има два недостатъка. Първият е свързан с личността на треньора. Той трябва не само да владее английски, но и да бъде добър психолог. Вторият — най-голям успех в изучаването на езика може да се достигне само в малки групи, от двама до седем души.

Пълен физически отклик

Същността на този метода е в това, че всички фрази, думи и лексикални конструкции се съпровождат от жестове, пантомима и изпълняване на команди. Студентите не просто запомнят действията и предметите, а ги запомнят асоциативно.

При такъв подход няма необходимост да се превеждат думите и да се намират паралели с родния език. Достатъчно е да се спомни думата и картинката, която я възпроизвежда.

Въпреки че изначално този метод е бил разработен за възрастни, сега той активно се използва за обучение в предучилищна и малки деца.

Мълчалив метод

Главна роля в обучението по този метод се дава на студента. Преподавателят не дава подробни коментари, не споделя своята гледна точка и не обяснява темите по класически начин. Вместо това на студента се предоставя свобода на самоизразяване. Учителят пък играе ролята на помощник.

Невербалните методи в изучаването на английския език се прилагат от много педагози. Това може да бъде работа с картинки, работа по двойки или с компютър, общуване в езикови чатове, писма на приятели.

Лексикален подход

Смята се, че имайки база от устойчиви изрази, човек ще вижда познати съчетания в чуждата реч и уместно ще ги използва в своята.

Поради това този метод презентира английския език като система от лексикални словосъчетания.

За основно достоинство на лексикалния подхода се смята високата беглост на речта. Знанието на устойчиви фрази позволява бързо да се ориентирате и да използвате предварително подготвени конструкции.

Обучение, ориентирано към задачите

В рамките на този метод учащите се усвояват английския, разигравайки комуникативни ситуации. Това може да бъде посещение на лекаря, диалог в магазина или ресторанта. Новата лексика и граматика се дават според развитието на темата за по-успешно изпълнение на задачите.

Този метод е подходящ за обучение на възрастни мотивирани студенти, чието ниво на езика, като правило, не е по-ниско от Intermediate.

Метод на общността

Методът акцентира вниманието на ученика и самостоятелната му дейност. Преподавателят играе ролята на помощник и помага на студентите да преодолеят страха от общуване на английски език.

Учащите се сами избират темпото и режима на разговор, темата за общуване. Педагогът само ги насочва, подсказва фрази и езикови средства. Програмата на урока не се разработва предварително, а ходът на занятията спонтанно определят самите ученици.

Комуникативен метод

Комуникативния метод на преподаване на английски език дойде на смяна на по- традиционните подходи. Главното в него е общуването. Преподавателят поощрява комуникацията между учениците, въпреки грешките и препятствията.

Важна съставна част на този метода е темпото на обучение. Щом се разсейва вниманието на студентите, пада желанието и способността им да общуват. Бързото темпо на работа и постоянната смяна на информация позволяват да се съхрани фокусът върху разговора.

Втора съществена стъпка е единният ритъм на цялата група. Преподавателят трябва да координира процеса на общуване. Тогава всичките студенти «подтикват» един друг към разговор, и даже най-некомуникативните хора се включват в процеса.