Глаголите на немски език

Глаголите в немския език играят изключително важна роля. Ако в руския език има изречения без глагол, тогава в немското изречение глаголът винаги присъства:

 • Еs donnert. — Буря.
 • Еs ist kalt. — Студено.

В зависимост от граматическите функции глаголите се разделят на категории:

— пълнозначни или смислови (изречение 1);
спомагателни (изречение 2);
свързващи (изречение 3);
модални (изречение 4).

 • Er kommt. — Той ще дойде.
 • Es ist zu spät. — Твърде късно.
 • Der Junge ist klein. — Малко момче.
 • Ich will ins Kino gehen. — Искам да отида на кино.

Както се вижда от последните три примера, подчертаните глаголи нямат пълно значение, тоест не съдържат пълна информация. В съчетание с тях действат и други части на речта, в горните примери това прилагателно (в ролята на наречие) — spät, прилагателно — klein, смислов глагол — gehen.

В немските речници глаголите са изброени в неопределена форма — инфинитив. По-голямата част от немските глаголи в инфинитив завършват на –en — bleiben, machen. Някои глаголи завършват на -eln, -ern — sammeln, klingeln.

ГлаголОсноваОкончание
работишarbeitenarbeit--en
правишmachenmach--en
звънишklingelnkling--eln
събирашsammelnsamm--eln
споделяшgliedernglieder--ern
подобрявашverbessernverbess--ern
 • Wir bleiben hier. — Ние оставаме тук.
 • Wir sammeln Pilze. — Ние събираме гъби.

Най-често срещаните немски глаголи:

 • Sein — бъдеш;
 • Werden — ставаш;
 • Haben — имаш;
 • Bringen — донасяш;
 • Halten — държиш;
 • Erhalten — получаваш;
 • Finden — намираш;
 • Fahren — караш;
 • Geben — даваш;
 • Gehen — ходиш;
 • Erklären — обясняваш;
 • Heißen — да се наричаш;
 • Hören — слушаш;
 • Lassen — оставяш;
 • Liegen — лежиш;
 • Machen — правиш, действаш;
 • Nehmen — взимаш;
 • Sagen — говориш;
 • Stehen — стоиш ;
 • Tun — правиш, вършиш;
 • Wissen — знаеш;
 • Zeigen — показваш.

Най-важните немски глаголи

Сред най-важните немски глаголи са вече споменатите:

— sein, werden, haben — те се срещат в изреченията и като смислови — да бъдеш, да ставаш, да имаш, и като спомагателни — за образуване на различни форми на глаголи.

— модални глаголи: können, sollen, müssen, wollen, dürfen. В немската реч те се използват много широко, включително и като смислови глаголи:

 • Können — можеш;
 • Sollen — да бъдеш длъжен да направиш нещо (целесъобразност);
 • Müssen — да бъдеш длъжен да направиш нещо(необходимост);
 • Wollen — искаш;
 • Dürfen — разрешаваш.

Особености на немските глаголи:

В изречение глаголът е сказуемо и винаги е на второ място в изречението. Ако сказуемото се състои от два глагола, например модален и смислов, тогава спрегнатата част на сказуемото (модален глагол) е на второ място, а смисловият глагол в инфинитива отива на последното място.

Du musst sofort nach München kommen. — Ти трябва незабавно да дойдеш в Мюнхен.

Отличителна черта на немските глаголи е наличието на отделими префикси в някои глаголи. В изречение те стоят отделно от глагола в края на изречението, например глаголът aufstehen — да ставам:

Ich stehe normalerweise früh morgens auf. — Обикновено аз ставам рано сутрин.

В немския език има правилни и неправилни глаголи. Правилните се конюгират според правилата, неправилните не.

Повече за тези и други характеристики на немските глаголи в следващите параграфи.

Сега направете упражненията за запомняне на най-често срещаните и важни немски глаголи.