Luyện nghe tiếng Latvia

Trên trang web này có các bài học âm thanh tiếng Latvia tốt cho trẻ em và người lớn. Khóa học này được tạo cho học sinh nói tiếng Việt. Tất cả mọi từ và câu lời mà bạn sẽ gặp trong sách giáo khoa có bản dịch sang tiếng Việt. Khóa học âm thanh này tuyệt vời thích hợp với người mới ngay bắt đầu học tiếng Latvia, tức là những người học tập tiếng Latvia từ đầu. Các bài học audio cũng là từ điển âm thanh có ích để người chuẩn bị thi về tiếng Latvia khác nhau.

Bạn có thể nghe khóa học âm thanh để tự học tiếng Latvia online và tải xuống miễn phí dưới dạng mp3, không cần đăng ký. Bạn có thể tải xuống các bài học âm thanh dùng liên kết trực tiếp từ máy chủ của mình, tức là không cần tài xuống qua torrent hoặc Google Drive trong tương lai. Tất cả mọi dữ liệu để nghe bạn có thể chuyển sang máy tinh, điện thọai, máy nghe nhạc hay ghi laị đĩa CD.

Thích trang web? Thêm vào dấu trang browser và giới thiệu cho bạn.

Nghe

Phần № 1

Phần № 2

Phần № 3

Phần № 4

Phần № 5

Phần № 6

Phần № 7

Phần № 8

Phần № 9

Phần № 10

Phần № 11

Phần № 12

Phần № 13

Phần № 14

Phần № 15

Phần № 16

Phần № 17

Phần № 18

Phần № 19

Phần № 20

Phần № 21

Phần № 22

Phần № 23

Phần № 24

Phần № 25

Phần № 26

Phần № 27

Phần № 28

Phần № 29

Phần № 30

Phần № 31

Phần № 32

Phần № 33

Phần № 34

Phần № 35

Phần № 36

Phần № 37

Phần № 38

Phần № 39

Phần № 40

Phần № 41

Phần № 42

Phần № 43

Phần № 44

Phần № 45

Phần № 46

Phần № 47

Phần № 48

Phần № 49

Phần № 50

Phần № 51

Phần № 52

Phần № 53

Phần № 54

Phần № 55

Phần № 56

Phần № 57

Phần № 58

Phần № 59

Phần № 60

Phần № 61

Phần № 62

Phần № 63

Phần № 64

Phần № 65

Phần № 66

Phần № 67

Phần № 68

Phần № 69

Phần № 70

Phần № 71

Phần № 72

Phần № 73

Phần № 74

Phần № 75

Phần № 76

Phần № 77

Phần № 78

Phần № 79

Phần № 80

Phần № 81

Phần № 82

Phần № 83

Phần № 84

Phần № 85

Phần № 86

Phần № 87

Phần № 88

Phần № 89

Phần № 90

Phần № 91

Phần № 92

Phần № 93

Phần № 94

Phần № 95

Phần № 96

Phần № 97

Phần № 98

Phần № 99

Phần № 100

Tải xuống

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14

Phần 15

Phần 16

Phần 17

Phần 18

Phần 19

Phần 20

Phần 21

Phần 22

Phần 23

Phần 24

Phần 25

Phần 26

Phần 27

Phần 28

Phần 29

Phần 30

Phần 31

Phần 32

Phần 33

Phần 34

Phần 35

Phần 36

Phần 37

Phần 38

Phần 39

Phần 40

Phần 41

Phần 42

Phần 43

Phần 44

Phần 45

Phần 46

Phần 47

Phần 48

Phần 49

Phần 50

Phần 51

Phần 52

Phần 53

Phần 54

Phần 55

Phần 56

Phần 57

Phần 58

Phần 59

Phần 60

Phần 61

Phần 62

Phần 63

Phần 64

Phần 65

Phần 66

Phần 67

Phần 68

Phần 69

Phần 70

Phần 71

Phần 72

Phần 73

Phần 74

Phần 75

Phần 76

Phần 77

Phần 78

Phần 79

Phần 80

Phần 81

Phần 82

Phần 83

Phần 84

Phần 85

Phần 86

Phần 87

Phần 88

Phần 89

Phần 90

Phần 91

Phần 92

Phần 93

Phần 94

Phần 95

Phần 96

Phần 97

Phần 98

Phần 99

Phần 100


  • Quảng cáo