Bảng chữ cái tiếng Anh

Dưới đây có bảng chữ cái tiếng Anh có âm thanh phát âm các chữ bằng tiếng Việt cho người mới bắt đầu học tiếng Anh. Trên trang này, bạn sẽ không chỉ học tất cả các chữ trong bảng chữ cái tiếng Anh với phiên âm, mà còn cả cách viết và phát âm chính xác các chữ luôn. Các tài liệu được đăng ở đây không chỉ phù hợp cho trẻ em, mà còn cho cả người lớn quyết định bắt đầu học ngôn ngữ này.

Hình minh họa dưới đây cho thấy tất cả các chữ cái viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh:

Bảng chữ cái tiếng Anh

Các bài âm thanh học bảng chữ cái tiếng Anh được trình bày ở đây, bạn có thể nghe trực tuyến và tải xuống miễn phí không cần đăng ký dưới dạng mp3. Quá trình tải xuống diễn ra thông qua một liên kết trực tiếp từ máy chủ của tôi, tức là nó được thực hiện mà không có torrent.

Tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh

Bảng chữ cái tiếng Anh đã được hoàn thành vào thế kỷ 17. Hiện tại nó trong xem như vậy:

Chữ cáiPhiên âmPhát âm
A a[ ei ]Ây
B b[ bi: ]Bi
C c[ si: ]Xi
D d[ di: ]Đi
E e[ i: ]I
F f[ ef ]E-ph
G g[ dʒi: ]Gi
H h[ eitʃ ]E-i-chơ
I i[ ai ]Ai
J j[ dʒei ]Giê-i
K k[ kei ]Kê-i
L l[ el ]E-Lơ
M m[ em ]Em
N n[ en ]En
O o[ ou ]Ôu
P p[ pi: ]Pi
Q q[ kju: ]Ky-u
R r[ a: ] [ a:r ]A-rơ
S s[ es ]E-Xơ
T t[ ti: ]Ti
U u[ ju: ]Yu
V v[ vi: ]Vi
W w[ `dʌbl `ju: ]Đa-bơn — Yu
X x[ eks ]I-Xơ
Y y[ wai ]Uai
Z z[ zed ] [ zi: ]De-đơ

Bảng chữ cái tiếng Anh hiện đại gồm có 26 chữ gốc bảng chữ cái tiếng Latin.

6 chữ tiêu biểu nguyên âm (nguyên âm đơn và hai trùng âm, độc lập hoặc làm thành phần của đồ thị): «A», «E», «I», «O», «U», «Y».

21 chữ tiêu biểu phụ âm: «B», «C», «D», «F», «G», «H», «J», «K», «L», «M», «N», «P», «Q», «R», «S», «T», «V», «W», «X», «Y», «Z».

Chữ «Y» có thể tiêu biểu cả phụ âm cả nguyên âm.

Chữ «W» riêng tiêu biểu phụ âm, nhưng cũng được sử dụng trong đồ thị tiêu biểu nguyên âm. Ở phát âm nước Anh hiện đại chữ «R» cũng được sử dụng như thế.

Như vậy tiếng Anh hiện đại chỉ có 5 chữ nguyên âm và hơn 20 chữ phụ âm! Vì dụ chữ Y và W có thể nghe được là nguyên âm (try, my, cow, few). Một chữ cái có thể phát âm được những cách khác nhau vì dụ trong từ cat [kæt], place [pleis], dark [daːk], air [ɛə].

Phát âm chữ cái tiếng Anh

Các chữ theo đúng thứ tự của bảng chữ cái. Các tệp âm thanh được ghi lại do một người bản ngữ. Nên chú ý cách phát đúng các âm.

1.

Chữ: A
Phiên âm: [ ei ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

2.

Chữ: B
Phiên âm: [ bi: ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

3.

Chữ: C
Phiên âm: [ si: ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

4.

Chữ: D
Phiên âm: [ di: ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

5.

Chữ: E
Phiên âm: [ i: ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

6.

Chữ: F
Phiên âm: [ ef ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

7.

Chữ: G
Phiên âm: [ dʒi: ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

8.

Chữ: H
Phiên âm: [ eitʃ ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

9.

Chữ: I
Phiên âm: [ ai ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

10.

Chữ: J
Phiên âm: [ dʒei ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

11.

Chữ: K
Phiên âm: [ kei ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

12.

Chữ: L
Phiên âm: [ el ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

13.

Chữ: M
Phiên âm: [ em ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

14.

Chữ: N
Phiên âm: [ en ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

15.

Chữ: O
Phiên âm: [ ou ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

16.

Chữ: P
Phiên âm: [ pi: ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

17.

Chữ: Q
Phiên âm: [ kju: ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

18.

Chữ: R
Phiên âm: [ a: ] [ a:r ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

19.

Chữ: S
Phiên âm: [ es ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

20.

Chữ: T
Phiên âm: [ ti: ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

21.

Chữ: U
Phiên âm: [ ju: ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

22.

Chữ: V
Phiên âm: [ vi: ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

23.

Chữ: W
Phiên âm: [ `dʌbl `ju: ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

24.

Chữ: X
Phiên âm: [ eks ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

25.

Chữ: Y
Phiên âm: [ wai ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp

26.

Chữ: Z
Phiên âm: [ zed ] [ zi: ]

Nghe và tải xuống một tệp có cách phát âm chính xác:


Tải xuống tệp


  • Quảng cáo